درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك معمار : زندگی برای شما لذت بسیار به همراه دارد . شما معمار هستید : وقتش رسیده كه نقشه هایتان را با سعی بیشتر دنبال كنید . شما بهمراهی یك معمار هستید : شانس و شادی دربارة یك ساختمان با یك معمار صحبت میكنید: مشاجرة فامیلی

نرم افزار محاسبه سن