درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما معلول هستید : بهبودی از یك بیماری معلول بوده اید و خوب می شوید : موفقیت شما به تاخیر می افتد . بچه ها معلولند : فكر نكنید راه رسیدن به موفقیت به این آسانی است . نزدیكان شما معلول هستند : خبرهای خوش و یك كار بسیار  – ادامه تعبیر خواب معلول…

فال تاروت اندروید