حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر معلم در خواب بر شش وجه است ۱-فرمانروایی ۲-جاه و مقام ۳-منفعت ۴-حکم کردن ۵-معیشت ۶-داوری خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن معلّم در خواب، به سلطان یا فرمانروا تعبیر میشود. آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است  – ادامه تعبیر خواب معلم…

نرم افزار محاسبه سن