لوک اویتنهاو می گوید : معشوق : احتیاط کنید تنبیه کردن او : عروسی کتک کاری کردن با او: تجربه ای تلخ خواهید داشت معشوق همسر : دوستان خوبی دارید

نرم افزار مدت تماس