آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانة آن است كه اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد كرد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در كارهای خود به موفقیت دست می یابند ، نشانة آن است كه تغییرات سودمندی  – ادامه تعبیر خواب معجزه…

فال تاروت اندروید