آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است كه در اثر حسادت به كارهایی احمقانه دست می زنید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند با معاون ادارة خود ازدواج می كند ، علامت آن است كه برای فرار از تنهایی ، ازدواج خواهد كرد .

فال تاروت اندروید