درکتاب سرزمین رویاها آمده است : جنسی را در یك مغازه معاوضه می كنید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می كنید . اجناسی را با شخص دیگر معاوضه می كنید : منتظر شكست در كار باشید . همسران خود را در بین فامیل معاوضه می كنید : آرزوهایتان عملی می شود . یك دختر  – ادامه تعبیر خواب معاوضه…

فال تاروت اندروید