اگر دید مطربی كرد و روی می زد، دلیل كه به چیزهای حرام آید و در دیدن مطربی كردن خیری نباشد.

نرم افزار محاسبه سن