مطبخ به خواب، دلیل بر زنی خادمه بود. اگر دید در خانه خود مطبخ ساخت از گل و خشت، دلیل كه او را زنی دیندار نصیب شود. اگر از گچ و آجر ساخت، دلیل كه آن زن بی دیانت است. اگر داند كه آن مطبخ ملك او نبود خیر و شر آن به خداوند مطبخ  – ادامه تعبیر خواب مطبخ…

نرم افزار مدت تماس