درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما مضروب شده اید : ناراحتی و ناكامی در روابط خانوادگی دیگران مضروب شده اند : ضررمالی یك سگ مضروب شده : وفاداری یك گربة مضروب شده : خیانت یك اسب مضروب می كنید : خوشبختی یك مار مضروب شده : موفقیت

نرم افزار مدت تماس