درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مضراب : خبرهای بسیار خوشایند شما مضراب می زنید : مراقب رقیب باشید دوستان مضراب می زنید : دوستان شما را فریب خواهند داد . به یك مطرب كه مضراب می نوازید گوش میكنید: منفعت مالی

نرم افزار مدت تماس