درکتاب سرزمین رویاها آمده است : هر نوع شیء مضاعف :انتظار زیادی از آیندة خود نداشته باشید . دوبچه روی یك دوچرخة مضاعف : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت . یك تخم دوزرده : ۱- یكی از اعضاء خانواده دچار یك حادثه خواهد شد ۲- اشیاءقیمتی پیدا می كنید

فال تاروت اندروید