درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما گرفتار یك مصیبت شده اید : درآمدتان خوب خواهد بود دیگران گرفتار مصیبت شده اند : مراقب رقیب باشید . یك زن خواب یك مصیبت را ببیند : برای رسیدن به هدفش باید بسیار كوشش كند یك مرد خواب یك مصیبت را ببیند : یك دورة بسیار خوب  – ادامه تعبیر خواب مصیبت…

نرم افزار مدت تماس