جابر مغربی گوید : اگر دید صورت آدمی یاچیز دیگر می كشید، دلیل كه بدمذهب بود. در دیدنِ صورتگر در خواب خیری نباشد.   صورت گر اگر صورت جانور می كشید، دلیل كه بر خدای تعالی دروغ گوید.

فال تاروت اندروید