خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مصلا یا جایگاه نماز عید در خواب، نشانه آهنگ شادی و شادمانی و برطرف شدن غم و غصه میباشد.

فال تاروت اندروید