حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مصحف بر پنج وجه است. اول: علم. دوم: میراث. سوم: امانت. چهارم: روزی. پنجم: مال ونعمت. دیدن مصحف خواندن، دلیل علم و حكمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می كرد، دلیل كه علم و حكمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل كه طالب علم  – ادامه تعبیر خواب مصحف…

فال تاروت اندروید