حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مشك بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عیش خوش. سوم: كنیزك. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش. جابر مغربی گوید : اگر دید نافه ای از مشك بیرون آورد، دلیل كه زنی توانگر بخواهد. اگر بیننده عالم بود، دلیل كه عملش زیاده شود. اگر بازرگان بود مالش زیاده  – ادامه تعبیر خواب مشک…

فال تاروت اندروید