اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر مشك آب داشت و به مردم می داد، دلیل كه با مردم احسان كند. اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.   دیدن مشك آب درخواب، دلیل سفر است. اگر بیند مشكی نو داشت دلیل كه به سفر رود. اگر دید مشك كهن داشت به خلاف  – ادامه تعبیر خواب مشک آب…

نرم افزار محاسبه سن