درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما گرفتار یك مشكل بزرگ هستید : تغییرات خوشایند در زندگیتان رخ می دهد . شما مشكلات شخصی دارید : یك دورة خوش آغاز می گردد . مشكلات مالی دارید : پول دریافت خواهید كرد . مشكلات بسیار سختی در زندگیتان دراید : خوشبختی بزرگ دوستان مشكل دارند :  – ادامه تعبیر خواب مشکل…

طالع بینی باستان