خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که سرگرم و مشغول است، با کنیز دوشیزهای ازدواج میکند.

فال تاروت اندروید