درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك مشعل : منطق بهترین امتیاز در زندگی است . یك مشعل را روشن می كنید : مشكلات شما رفع می شود . یك مشعل خاموش : خواسته های شما در عشق بر آورده خواهند شد . زنان مشعل حمل می كنند : عاشق می شوید . دشمنان  – ادامه تعبیر خواب مشعل…

نرم افزار محاسبه سن