آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید با مشت كسی را كتك می زنید ، علامت آن است كه به ارتكاب اتهاماتی متهم خواهید شد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : ازمشتتان استفاده می كنید : خبرهای خوش با مشت شخصی را می زنید : یك رفاقت طولانی بچه ها با مشت شما را  – ادامه تعبیر خواب مشت…

نرم افزار مدت تماس