آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با مردی در امری مشاركت می كنید ، علامت آن است كه امور مالی شما بی ثبات و متزلزل است . ۲ـ اگر خواب ببینید با زنی در امری مشاركت می كنید ، نشانة آن است كه كارهای خود را از نظر دوستان مخفی نگه می دارید  – ادامه تعبیر خواب مشارکت…

فال تاروت اندروید