اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: مس و آفتابه در خواب. دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر كدخدائی خانه است. اگر بیند كه مس می گداخت و صافی می كرد، دلیل كه كاری مشكل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.  – ادامه تعبیر خواب مس…

نرم افزار مدت تماس