خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که مسیحی شده است، دچار بدعت شده است. دیدن مسیحیان در خواب بر دشمنان در لباس دوست دلالت دارد.

فال تاروت اندروید