درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك مسگر : در كار دوستانتان دخالت نكنید یك مسگر ظرفها و دیگها را تعمیر می كند ؛ شادی بزرگ شما مسگری می كنید : ناكامی در عشق

نرم افزار مدت تماس