حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مسكه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: گواهی دادن راست. سوم: علم و دانش. چهارم: معیشت نیكو.   روغن تازه بود. دیدن مسكه در خواب، دلیل بر مال حلال است. اگر دید مسكه داشت و بخورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد دیدن مسكه  – ادامه تعبیر خواب مسکه…

فال تاروت اندروید