درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در جستجوی مسكن هستید : مشكلات مهم و بزرگ گریبانگیر شما خواهند شد یك مسكن موقت پیدا می كنید : تنهائی و نگرانی یك مسكن دائمی پیدا می كنید : خوشبختی درخانه یك مسكن بسیار زیبا پیدا میكنید : یك دورة خوشی و شادی شروع می شود .

نرم افزار محاسبه سن