جابر مغربی گوید : اگر دندانهای خود را مسواك كرد، دلیل كه با همه خویشان خود احسان كند. خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که از مسواک (برای پاک کردن دندانهایش) استفاده میکند، سنت پیامبر خداص را زنده میکند و ممکن است بر پاک شدن از گناهان یا  – ادامه تعبیر خواب مسواک…

طالع بینی باستان