حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مسمار درخواب بر چهار وجه است. اول: مردی بزرگ. دوم: مردی كه با مردم عهد كند. سوم: امیری بزرگ. چهارم: مضرت در كارها.   اگر مسمار درخواب دید، دلیل بود بر مردی كه به كارهای مردم پیوندند. اگر چیزی به مسمار بدوخت، دلیل كه كار پراكنده خود جمع  – ادامه تعبیر خواب مسمار…

فال تاروت اندروید