اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل كه كار او مستقیم شود. اگر دید كافر شد، دلیل كه در بلائی افتد. اگر دید كافری پرِ دست او مسلمان شد، دلیل كه یكی را از فسق باز دارد.

نرم افزار مدت تماس