اگر مردی در خواب دید كه مسح كرد، دلیل كه او را فرزندی آید عالم و مردم متابعت او كنند. اگر دید مسح بر موزه كرد، دلیل كه از سفر مال حاصل كند و كارش به نظام آید.

طالع بینی باستان