جابر مغربی گوید : دیدن مستی به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستی. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مستی بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگری. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستی. آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر در خواب احساس كنید در  – ادامه تعبیر خواب مستی…

نرم افزار محاسبه سن