آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكل و دردسر روبرو خواهد شد . ۲ـ اگر خواب ببینید در خانه ای اجاره ای زندگی می كنید ، نشانة آن است كه در امور تجاری متحمل ضرری خواهید شد .  – ادامه تعبیر خواب مستاجر…

طالع بینی باستان