آنلی بیتون م‏یگوید : دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .

فال تاروت اندروید