محمد بن سیرین گوید : اگر دید مزدوران در خانه او كار می كردند، دلیل كه با كسی خصومت كند. اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود.

نرم افزار محاسبه سن