درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خود را در یك مریضخانه می بینید : بدشانسی در آینده دیگران در مریضخانه هستند : یك كارخوشایندو خبرهای خوش دشمنان در مریضخانه هستند : بدبختی بچه ها در مریضخانه هستند : كمبود مالی حال شما كاملاً خوب شده و مریضخانه را ترك میكنید : بر مشكلات پیروز می  – ادامه تعبیر خواب مریضی…

نرم افزار محاسبه سن