محمد بن سیرین گوید : مركب در خواب طلب كردن معیشت و یافتن مال است. اگر بیند مركب خرید یا كسی به وی داد، دلیل كه معیشت بر وی فراخ شود ومرادش حاصل شود. اگر بیند مركب بریخت یا از وی ضایع شد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند مركب بر جامه او ریخت،  – ادامه تعبیر خواب مرکب (جوهر)…

نرم افزار مدت تماس