حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است. اول: قرآن. دوم: حكمت. سوم: مال. چهارم: زنی خوبروی. پنجم: كنیزك صاحب جمال. ششم: فرزند نیك. حضرت دانیال گوید : دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند كنیزك است. خالد بن علی بن محد العنبری گوید : مروارید در خواب  – ادامه تعبیر خواب مروارید…

نرم افزار محاسبه سن