آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد . ۲ـ شكستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی است . ۳ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را كه در آن عطر خوشبویی گذاشته  – ادامه تعبیر خواب مرمر سفید…

نرم افزار مدت تماس