حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است: اول: دین. دوم: اعتقاد. سوم: معیشت و نظام كار (معاش و نظم و ترتیب امور). چهارم: پادشاه. پنجم: مردى بزرگ. ششم: خیر و منفعت. هفتم: زن. هشتم: مراد یافتن (به مراد رسیدن). محمد بن سیرین گوید : دیدن مرغزار به خواب،  – ادامه تعبیر خواب مرغزار…

نرم افزار محاسبه سن