محمد بن سیرین گوید : اگر بیند مرزنگوش بوئید، دلیل كه او پسری اید عالم و دانا. اگر بیند مرزنگوش پژمرده بود، به تاویل بد است.

طالع بینی باستان