حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است . آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نكنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .

نرم افزار مدت تماس