درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك مرد روحانی : باید بر هوسهایتان غلبه كنید شما می خواهید كه یك مرد روحانی بشوید : اعتماد دوستانتان را از دست می دهید . شما یك مرد روحانی هستید : ناامیدی و ناكامیهای متعدد به یك مرد روحانی بر می خورید : از یك بیماری بهبود  – ادامه تعبیر خواب مرد روحانی…

طالع بینی باستان