حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مرد پیر در خواب ، نشان حیله و خبر ناخوشایند است . محمد بن سیرین گوید : اگر كسی مردی معروف به خواب بیند، دلیل كه در بیداری همان بود. اگر مردی مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود. لوک اویتنهاو می گوید : مرد ریشو: خشم مرد  – ادامه تعبیر خواب مرد…

فال تاروت اندروید