خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن مرده شور در خواب، نشانه برطرف شدن غم و غصه است.

طالع بینی باستان