حضرت دانیال گوید : اگر به خواب بیند كه بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی كه وی را بشستند و با كفن در گور كردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش  – ادامه تعبیر خواب مردن…

نرم افزار مدت تماس