حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است. اول: بیماری. دوم: غم. سوم: غربت و شكنجه. محمد بن سیرین گوید : دیدن مردار سنگ، دلیل بیماری بود چنانكه در آن بیم هلاك بود.

طالع بینی باستان