یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن مردار رشوت بود

نرم افزار مدت تماس