حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مرجان به خواب چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: زیبائی وجمال. چهارم: مال. محمد بن سیرین گوید : دیدن مرجان به خواب،دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند كه مرجان داشت، دلیل كه زنی خواهد كه او را فرزند بود. اگر بیند كه مرجان او ضایع  – ادامه تعبیر خواب مرجان…

طالع بینی باستان